Firma THE NAVIGATOR COMPANY przywiązuje dużą wagę do poszanowania prywatności użytkowników oraz ochrony i bezpieczeństwa ich danych osobowych. Dlatego niniejszym użytkowników informuje się, jak firma Navigator zbiera, przetwarza i chroni dane osobowe przekazywane za pośrednictwem jej platform online.

Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z tą Polityką prywatności, która została napisana jasno i przystępnie, aby użytkownik mógł ją łatwo zrozumieć i dobrowolnie zdecydować, czy chce udostępniać swoje dane firmie THE NAVIGATOR COMPANY.

Użytkownik zapewnia, że jest pełnoletni i że podane przez niego dane są prawdziwe, poprawne, pełne i aktualne, a także przyjmuje do wiadomości, że odpowiada za wszelkie szkody bezpośrednie lub pośrednie mogące wyniknąć z naruszenia tych zobowiązań. W przypadku danych należących do strony trzeciej użytkownik zapewnia, że poinformował tę stronę o treści tej Polityki prywatności i uzyskał upoważnienie do przekazania danych firmie THE NAVIGATOR COMPANY.

1. WSTĘP

Ta Polityka prywatności dotyczy wszystkich danych osobowych zbieranych przez firmę THE NAVIGATOR COMPANY za pośrednictwem jej platform online. Administratorami przetwarzania tych danych są następujące firmy z Grupy Navigator:

 • The Navigator Company, S.A., Península da Mitrena, gmina Sado, okręg Setúbal, Portugalia;
 • Navigator Added Value, S.A., Península da Mitrena, gmina Sado, okręg Setúbal, Portugalia;
 • Navigator Sales & Marketing, S.A., Avenue Pasteur 6H, 1300 Wavre, Belgia.

Firmy te wspólnie ustaliły cele i sposoby przetwarzania danych osobowych użytkowników oraz zawarły umowę regulującą funkcje i obowiązki niezbędne do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących ochrony danych.

Aby skontaktować się z tymi firmami w dowolnej sprawie związanej z tą Polityką prywatności, użytkownik może wysłać wiadomość e-mail do Inspektora Ochrony Danych firmy THE NAVIGATOR COMPANY na adres dpo@thenavigatorcompany.com.

2. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Firma THE NAVIGATOR COMPANY będzie przetwarzać dane użytkownika w sposób ręczny i zautomatyzowany w następujących określonych celach:

 • zebrane w witrynie internetowej firmy THE NAVIGATOR COMPANY: imię i nazwisko oraz adres e-mail;
 • zebrane w systemie zarządzania lasami: imię i nazwisko właściciela lub dzierżawcy oraz powierzchnia działki;
 • uzyskane przez logowanie w serwisie Facebook, Instagram i innych serwisach społecznościowych: profil społecznościowy;
 • zebrane za pośrednictwem platformy rekrutacyjnej: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, narodowość, data urodzenia, płeć, doświadczenie zawodowe, wykształcenie, inne kwalifikacje odpowiednie na stanowisku, którego dotyczy aplikacja, znajomość języków obcych, zdjęcie i dodatkowe dane zgodnie z szablonem EUROPASS;
 • we wnioskach o wycieczki dla instytucji, szkół i uczelni: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, temat, funkcja, cele oraz instytucja, szkoła lub uczelnia powiązana z osobą odpowiadającą za wycieczkę.

Ponadto za zgodą użytkownika firma THE NAVIGATOR COMPANY będzie przetwarzać dane kontaktowe, a także dane dotyczące preferencji, historii zachowań i przeglądania oraz lokalizacji w następujących celach:

 • działania informacyjne i marketingowe, kampanie oraz konkursy reklamowe;
 • badania rynkowe lub zapytania dotyczące oceny;
 • realizowanie usług komunikacyjnych, w tym biuletynów lub powiadomień;
 • definiowanie i przekazywanie spersonalizowanych i/lub geograficznie posegmentowanych ofert w kampaniach i/lub kampaniach handlowych.

Zasadniczo podstawą do zbierania danych osobowych jest wykonywanie lub obsługa umowy, wykonywanie czynności poprzedzających zawarcie umowy, świadczenie usługi na wniosek użytkownika, zgoda osoby, której dane dotyczą, przystosowywanie usług do potrzeb osoby, której dane dotyczą, w szczególności na potrzeby informacji, promocji i powiadomień dotyczących produktów i/lub usług dostarczanych przez firmę THE NAVIGATOR COMPANY.

Przetwarzanie danych w wymienionych celach jest niezbędne do świadczenia usług przez firmę THE NAVIGATOR COMPANY. Takie przetwarzanie będzie się odbywać za zgodą użytkownika z wyłączeniem przypadków, gdy firma THE NAVIGATOR COMPANY potrzebuje tych danych do wykonania obowiązku prawnego wymagającego ich przetworzenia albo do wykonania umowy lub czynności poprzedzających jej zawarcie.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH

Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane podmiotom zależnym w całości należącym do firmy THE NAVIGATOR COMPANY i wskazanym w tym dokumencie, Podmioty te zobowiązują się do przetwarzania takich danych w pełnej zgodności z wyżej wymienionymi postanowieniami.

4. PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE

Dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane przez renomowany podmiot przetwarzający na zlecenie firmy THE NAVIGATOR COMPANY. Taki usługodawca będzie przetwarzać dane wyłącznie w celach określonych przez firmę THE NAVIGATOR COMPANY i zgodnie z jej szczegółowymi wytycznymi, ściśle przestrzegając zasad ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

5. MIĘDZYNARODOWE PRZEKAZYWANIE DANYCH

Firma THE NAVIGATOR COMPANY będzie przetwarzać dane użytkowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie przewiduje międzynarodowego przekazywania danych.

6. OKRES PRZECHOWYWANIA

Firma THE NAVIGATOR COMPANY będzie przechowywać dane użytkowników tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, w których dane zostały zgromadzone.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik może w każdej chwili swobodnie skorzystać z przysługujących mu praw dostępu, sprostowania, usunięcia, sprzeciwu, ograniczenia i przeniesienia swoich danych, wysyłając stosowną prośbę pocztą e-mail na adres dpo@thenavigatorcompany.com, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Ponadto w razie uznania, że firma THE NAVIGATOR COMPANY naruszyła lub może naruszyć jego prawa wynikające z przepisów o ochronie danych, użytkownik może złożyć skargę do portugalskiej Krajowej Komisji Ochrony Danych, korzystając z numeru telefonu 00351 213928400 lub adresu e-mail (geral@cnpd.pt).

8. WYCOFANIE ZGODY

Użytkownik może wycofać zgodę na przetwarzanie i przekazywanie jego danych bez mocy wstecznej. Aby cofnąć zgodę, należy skontaktować się z firmą THE NAVIGATOR COMPANY pod adresem e-mail dpo@thenavigatorcompany.com.

9. NIEZBĘDNE DANE

Dane oznaczone gwiazdką (*) w formularzach online dostępnych na platformach cyfrowych firmy THE NAVIGATOR COMPANY są niezbędne do realizacji celów wynikających z przepisów prawa lub umowy. Dlatego w przypadku, gdy użytkownik nie poda tych danych, firma THE NAVIGATOR COMPANY nie wykona jego wniosku.

10. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Firma THE NAVIGATOR COMPANY może tworzyć profile użytkowników, które umożliwiają zautomatyzowane podejmowanie decyzji na podstawie osobistych cech, preferencji, historii zachowań i lokalizacji (w tym przypadku w celu umożliwienia udziału w promocjach). W tych przypadkach użytkownik będzie miał prawo do ręcznego zaingerowania w decyzję, wyrażenia swojej opinii i zakwestionowania decyzji podjętej przez firmę THE NAVIGATOR COMPANY

11. ŚRODKI OCHRONY DANYCH

Firma THE NAVIGATOR COMPANY stosuje różne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkowników, m.in. używa zabezpieczonych serwerów, zapór sieciowych oraz szyfrowania danych na potrzeby aplikacji i komunikacji.

12. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE

Polityka firmy THE NAVIGATOR COMPANY dotycząca plików cookie jest dostępna tutaj.